2022-08-10

مخترع شو – چالش کدنویسی اسکرچ با ربات

در این چالش، پیشروباتی ها باید ربات خود را به یک معلم ریاضی تبدیل کنند و به کمک ربات، یک مفهوم درس ریاضی را به دانش آموزان تدریس نمایند.
2023-01-01

مسابقه ربات در برابر کرونا

در این چالش، قرار است که پیشروباتی‌ها با استفاده از توانایی حل مسئله و هوش خود، به جنگ ویروس کرونا بروند و به مردم جهان کمک کنند تا بتوانیم هر چه زودتر این ویروس را شکست دهیم.