2022-04-07

ربات نوازنده پیانو

آقای فرزاد کیان راد از دانش آموزان تلاشگر پیشروبات با استفاده از خلاقیت و مهارت برنامه نویسی اسکرچ خود،یک ربات نوازنده پیانو ساخته است.