Pishrobot

2020-08-23
robot video- ربات مثلثی نسخه ۲

ربات مثلثی نسخه ۲

در نسخه شماره ۲ ربات مثلثی با استفاده از دو موتور و چند مکانیزم حرکتی ساده ربات مثلثی می‌سازیم که علاوه بر قدم برداشتن بتواند به راحتی تغییر جهت نیز بدهد.
2020-07-11
ربات کنترلی

ربات مثلثی نسخه ۱

با استفاده از پک کای ربات می‌خواهیم یک ربات مثلثی شکل بسازیم که با استفاده از یک موتور و مکانیزم حرکتی ساده بتواند راه برود.
2020-07-06
humanoid kai robot

ربات دوپا

در این صفحه با ساخت یک ربات انسان‌نما یا ربات دو پا که تنها با استفاده از یک موتور می‌تواند بر روی دوپای خود قدم بردارد آشنا خواهید شد.
2020-05-23
climber robot

ربات ناهموار نورد

ربات‌های ناهموار نورد به خاطر طراحی مکانیکی خاصی که دارند می‌توانند بر روی سطوح ناهموار حرکت کنند و به همین خاطر کاربردهای بسیاری در زمینه تحقیقات […]