2018-05-16

ربات انسان‌نما

ربات‌های انسان‌نما طراحی و ساخته شده‌اند تا از نظر ظاهر و مکانیزم‌های حرکتی و حتی رفتاری شبیه انسان باشند. این ربات‌ها با اهداف مختلفی ازجمله تعامل […]
2018-12-22

لرزه‌نگار

تشخیص، اندازه گیری و ثبت تعدادی از پارامترهای زمین لرزه همچون شدت، زمان و دامنه موج لرزه‌ها استفاده‌های فراوانی در مطالعات زمین شناسی و همچنین در […]